Al Sabhka, Murshid Bazar, Deira

/Al Sabhka, Murshid Bazar, Deira
Al Sabkha 190, 39 4 C Street, 107 Road, Ground Floor of Sahil Hotel, Murshid Bazar, Deira, Dubai 5969
Longitude: 55.30075   Latitude: 25.270563
Sat - Thu: 8:30 AM - 11:30 PM. Fri: 10:00 AM - 10:00 PM
Map
2018-11-21T13:49:39+00:00